Księgi wieczyste – podstawowe informacje

InneKsięgi wieczyste - podstawowe informacje

Zgodnie z polskim prawem można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje nieruchomości:

  • gruntowe – działki gruntu wraz z trwale z nimi związanymi budynkami, urządzeniami, drzewami i roślinami;
  • budynkowe – budynki mogą być odrębną od gruntu nieruchomością np. budynek wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste;
  • lokalowe – np. mieszkanie jeśli ustanowiono jego odrębną własność.

Dla każdej z tych nieruchomości powinna być założona i prowadzona księga wieczysta.

Co to jest księga wieczysta i co zawiera?

Prawa związane z nieruchomością na gruncie Kodeksu cywilnego uznaje się za jej części składowe. Ponieważ praw nie możemy zobaczyć, aby je chronić, muszą być one gdzieś spisane.

Do tego służą księgi wieczyste. Księgi wieczyste są publicznym rejestrem, który przedstawia stan prawny nieruchomości.

Funkcjonowanie ksiąg wieczystych w Polsce reguluje Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z 6 lipca 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z nią, księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości. W jej rozumieniu nieruchomość identyfikowana jest z księgą wieczystą.

Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą.

Dotyczy to nieruchomości gruntowych, nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione.

Jednak dla gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz wzniesionego na nim budynku lub innego urządzenia, które stanowią osobnym przedmiot własności a więc osobną nieruchomość, prowadzi się wspólną księgę wieczystą – jest to sytuacja specyficzna.

Jak zbudowana jest elektroniczna księga wieczysta?

Księgi wieczyste prowadzone w formie elektronicznej dla poszczególnych nieruchomości podzielone są na cztery działy. Dział I podzielony jest dodatkowo na dwie części.

Dział I-O księgi wieczystej – Oznaczenie nieruchomości

Zawiera podstawowe informacje na temat nieruchomości, czyli jej położenie, numer działki i obrębu ewidencyjnego oraz jej powierzchni.

Dział I-O może też zawierać sposób korzystania, ewentualnie spis budynków i informację o wyodrębnionych w nich lokalach.

Dla lokalu w dziale I KW znajdzie się np. numer lokalu, adres budynku, spis pomieszczeń.

Dział I-Sp księgi wieczystej – Spis praw związanych z własnością

Zawiera informacje na temat praw własności wpisanej nieruchomości. W przypadku księgi wieczystej dla lokalu dział ten może przykładowo zawierać informację o udziale w nieruchomości wspólnej.

Dział II księgi wieczystej – Własność

Zawiera informacje na temat prawnego właściciela nieruchomości.

W dziale tym znajdziemy informację, kto jest właścicielem nieruchomości i ewentualnie użytkownikiem wieczystym albo komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jeśli nieruchomość jest zabudowana i wyodrębniono w niej osobne lokale – również informacje odsyłające do ich ksiąg wieczystych.

Dział III księgi wieczystej – Prawa i roszczenia

Zawiera informacje odnośnie praw, roszczeń i ograniczeń związanych z prawem rzeczowym.

Jeżeli nieruchomość obciążona jest przykładowo prawem użytkowania lub służebnością drogi koniecznej, informacja na ten temat znajdzie się w dziale III.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych można tutaj znaleźć informację o sposobie zarządu nieruchomością wspólną

Dział IV księgi wieczystej – Hipoteka

Zawiera informacje czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką. Jeśli na nieruchomości została ustanowiona hipoteka, w dziale tym znajdziemy informację na rzecz kogo i w jakiej wysokości.

Czy księgi wieczyste są jawne?

Tak, księgi wieczyste są jawne. Oznacza to, że nie można zasłaniać się nieznajomością umieszczonych w niej wpisów. Jeśli znamy numer księgi wieczystej możemy zapoznać się z jej treścią i założyć, że prawa w niej wpisane są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym.

Jak znaleźć księgę wieczystą?

Obecnie wszystkie księgi wieczyste prowadzone są w systemie teleinformatycznym. Nie ma zatem potrzeby udawania się do sądu rejonowego, jeśli chcemy zapoznać się z treścią wpisów w księdze wieczystej. Przeglądanie księgi wieczystej możliwe jest na stronie https://ekw.ms.gov.pl/ udostępnianej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wystarczy znajomość numeru księgi.

Co sprawdzić w księdze wieczystej przed kupnem mieszkania?

Przed zakupem nieruchomości powinniśmy sprawdzić treść księgi wieczystej aby upewnić się co do stanu prawnego nieruchomości i ciążących na niej obciążeń. Najważniejsze obszary do zweryfikowania w księdze wieczystej przed zakupem mieszkania to:

  1. Dział I: porównanie czy adres w księdze zgadza się z rzeczywistym, sprawdzenie czy przeznaczenie lokalu określone jest jako „lokal mieszkalny”, sprawdzenie liczby pomieszczeń i powierzchni lokalu oraz ewentualnych pomieszczeń przynależnych jak komórka lokatorska lub piwnica.
  2. Dział II: sprawdzenie czy sprzedający jest rzeczywiście właścicielem lokalu (jeśli nie – powinien posiadać stosowne pełnomocnictwo do sprzedaży) lub czy nie ma innych współwłaścicieli, którzy powinni wyrazić zgodę na sprzedaż.
  3. Dział III: czy istnieją, a jeśli tak to jakie, obciążenia na nieruchomości, prawa lub roszczenia – w szczególności służebności, prawa pierwokupu, prawa najmu lub dzierżawy, dożywocia albo czy z nieruchomości nie została wszczęta egzekucja; idealna jest sytuacja w której dział III jest wolny od wpisów.
  4. Dział IV: czy nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, gdyż w przypadku obciążenia możemy oprócz mieszkania nabyć dług – dlatego idealna jest sytuacja w której dział IV jest wolny od wpisów.

Numer księgi wieczystej – co to jest?

Numer księgi wieczystej to indywidualny i niepowtarzalny identyfikator dzięki któremu znajdziemy księgę dla konkretnej nieruchomości.

Jak czytać numer księgi wieczystej?

Księga wieczysta ma nadawany numer składający się z 3 części wg. schematu AAAA/BBBBBBBB/C. Pierwsza część jest kodem Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego – przykładowo KA1C to symbol SR w Chorzowie. Druga część to numer wg. repertorium ksiąg wieczystych danego Wydziału Sądu Rejonowego. Ostatnia część to cyfra kontrolna. Przykładowy numer księgi wieczystej może wyglądać tak: KA1C/12345678/0.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej możemy znaleźć na korespondencji z sądu, przykładowo na zawiadomieniu o wpisie lub założeniu księgi. Numer najpewniej znajdzie się w lewym górnym rogu. Jeśli nabyliśmy nieruchomość dla której była już założona księga wieczysta, jej numer powinien być również w akcie notarialnym.

Gdzie można się dowiedzieć o numer księgi wieczystej?

O numer księgi wieczystej możemy zapytać właściciela nieruchomości. Można też udać się do wydziału geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków zawierającego numer księgi wieczystej. Dokument taki jest wydawany między innymi właścicielowi i notariuszowi.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po adresie?

Jeśli nie posiadamy numeru działki najprostszym rozwiązaniem może być skorzystanie z jednej z dostępnych w internecie wyszukiwarek ksiąg wieczystych, które pozwalają na wyszukiwanie po adresie.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po numerze działki?

O numer działki możemy zapytać właściciela lub znaleźć go w internecie na rządowej stronie Geoportal. Portal pomoże w znalezieniu pełnego identyfikatora działki oraz danych na podstawie których możemy skorzystać z jednej z internetowych wyszukiwarek ksiąg wieczystych.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej dla mieszkania?

Aby sprawdzić numer księgi wieczystej dla mieszkania należyudać się do wydziału geodezji Urzędu Miasta i wypisać wniosek o wydanie wypisu z rejestru lokali.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej domu?

Dom będzie dzielił księgę wieczystą z działką na której stoi. Znając numer działki najprościej udać się do wydziału geodezji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków zawierającego numer księgi wieczystej.

Czy można sprawdzić numer księgi wieczystej po nazwisku właściciela za darmo?

Jest to praktycznie niemożliwe ze względu na ochronę danych osobowych. Możliwość taka jest zastrzeżona dla instytucji takich jak policja, prokuratura, sądy, komornicy, administracja skarbowa, itp.

Jak sprawdzić dane księgi wieczystej bez konieczności wychodzenia z domu?

Jest to bardzo łatwe jeżeli znamy numer księgi wieczystej. Obecnie wszystkie księgi prowadzone są już w systemie teleinformatycznym – wystarczy wejść na stronę https://ekw.ms.gov.pl/ udostępnianą przez Ministerstwo sprawiedliwości.

Gdzie sprawdzić numer księgi wieczystej za darmo?

Niestety za darmo numer księgi wieczystej możemy uzyskać jedynie pytając o niego właściciela. Ze względu na ochronę danych osobowych numery ksiąg wieczystych nie są już dostępne na Geoportalu. Natomiast uzyskanie wypisu z Ewidencji Gruntów i Budynków jest odpłatne.

Co oznacza brak księgi wieczystej?

  • Brak księgi wieczystej dla nieruchomości oznacza, że jej nie założono, co może wynikać z kilku powodów, na przykład z zaniedbania.
  • W przypadku nabywania mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera, brak księgi wieczystej jest normalny. Po podpisaniu aktu notarialnego występuje się do sądu o jej założenie.
  • Nie ma obowiązku posiadania księgi wieczystej dla lokalu, do którego mamy spółdzielcze prawo własności.

Cenniki

Teraz popularne