Umowa najmu mieszkania – najważniejsze elementy

Finanase i ubezpieczeniaUmowa najmu mieszkania - najważniejsze elementy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to regulowane przez prawo cywilne porozumienie określające warunki najmu udostępnienia mieszkania lub domu wynajmującemu. Zapisy umowy najmu lokalu mieszkalnego mają chronić prawa zarówno właścicieli, jak i wynajmujących. Dlatego jeśli chcesz spać spokojnie, sprawdź, co powinna zawierać taka umowa i jak ją sporządzić, by była zgodna z prawem. Upewnij się też, czego mogą wymagać od siebie strony takiej umowy.

Umowa najmu mieszkania – jakie dane zawiera?

Umowa najmu mieszkania zawiera informacje dotyczące:

 • stron umowy (dane właściciela oraz lokatora),
 • przedmiotu najmu (szczegółowe dane dotyczące wynajmowanej nieruchomości),
 • warunków najmu (wysokość opłat, okres trwania umowy, termin płatności, sposób wypowiedzenia umowy itd.)

Kwestie nieuwzględnione w umowie najmu lokalu mieszkalnego rozstrzygane są na podstawie kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych chroniących prawa lokatorów i mieszkaniowe, a także regulujących kwestie dotyczące zasobów gminy.

Umowa najmu mieszkania – jakie informacje wpisać w umowie?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego, jak każda umowa, powinna zawierać określone elementy. Poniżej znajduje się szczegółowa lista informacji, które należy wpisać w umowie najmu mieszkania:

 1. Tytuł: “Umowa najmu lokalu mieszkalnego”.
 2. Data i miejsce zawarcia umowy: “zawarta w dniu dd-mm-rrrr w miejscowość”.
 3. Dane właściciela i lokatora tj. imiona i nazwiska, numery PESEL oraz dane dokumentów tożsamości. W tym miejscu określamy, kogo w umowie nazywamy wynajmującym (właściciel), a kogo najemcą (lokator).
 4. Dokładny opis przedmiotu najmu, w szczególności:
  1. adres lokalu,
  2. stan prawny nieruchomości,
  3. dokładne wyposażenie (meble, sprzęt RTV i AGD itp.), wraz z ilością poszczególnych przedmiotów,
  4. łączną powierzchnię użytkową lokalu (taką, jaka została wpisana do Księgi Wieczystej)
  5. warunki użytkowania lokali niestanowiących powierzchni użytkowej, takich jak garaże czy piwnice,
  6. stan techniczny nieruchomości, dotyczący wyglądu ścian, podłóg, okien i drzwi,
  7. ewentualne usterki istniejące w momencie podpisywania umowy (w przeciwnym razie, koszt ich usunięcia będzie ponosił wynajmujący).
 5. Warunki umowy:
  1. czas trwania,
  2. wysokość czynszu,
  3. sposób i termin płatności,
  4. sposób regulowania opłat za media,
  5. wysokość opłaty za udostępnienie garażu lub piwnicy,
  6. warunki i okres wypowiedzenia umowy.
 6. Prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności w kwestii podnajmowania, wprowadzania istotnych zmian konstrukcyjnych, remontowania itd.
 7. Podpisy stron umowy.

Ponadto umowa najmu może zawierać informacje o:

 • wysokości kaucji i sytuacjach, w których może zostać zatrzymana,
 • wykaz lokatorów,
 • warunki przekazywania ewentualnej korespondencji na nazwisko właściciela oraz dowodów opłat bieżących rachunków,
 • informację o sposobie rozliczania dodatkowych nakładów, które poniesie najemca w związku z normalnym użytkowaniem lokalu.

Umowa najmu – na czas określony czy nieokreślony?

Czas trwania umowy powinien być określony przez jej strony w umowie. Jeśli umowa została zawarta na czas określony i strony nie zawarły nowego porozumienia, najemca powinien opuścić lokal najpóźniej ostatniego dnia okresu wskazanego w umowie.

Zdarzają się jednak sytuacje, że czas trwania umowy dobiegł końca, a najemca nadal pokrywa wszystkie opłaty i wynajmujący akceptuje taki stan rzeczy. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa trwa nadal  i ma charakter ustny, co jest tak samo wiążące.

Jeśli w umowie nie ma zapisu dotyczącego okresu jej obowiązywania, zakłada się, że została zawarta na czas nieokreślony. Oczywiście taką umowę można wypowiedzieć na warunkach określonych w umowie lub przepisach.

Umowa najmu – jak ustalić wysokość czynszu i sposób płatności?

Wysokość opłat za użytkowanie lokalu ustala wynajmujący. Ważne jest, by w umowie wyjaśnić szczegółowo wysokość wszystkich opłat. Pozwoli to uniknąć zaskoczenia i sporów między wynajmującym a najemcą. 

Wynagrodzenie dla wynajmującego ma najczęściej formę pieniężną. Można również spotkać się z  praktyką udostępniania lokalu w zamian za jego remont, odnowienie lub wymianę wyposażenia. Prawo nie narzuca ani formy wynagrodzenia, ani częstotliwości pobierania opłat, dlatego strony mają w tym zakresie dość dużą swobodę.

W tej części należy określić wysokość miesięcznej opłaty za wynajem wraz z opłatą administracyjną. Dodatkowo trzeba wskazać wszelkie opłaty dodatkowe np. za media, w tym prąd, wodę,  gaz, internet czy ogrzewanie. Ponadto część z tych opłat może być wliczona w opłatę administracyjną, co również należy uwzględnić w umowie.

Umowa powinna również określać sposób i termin płatności czynszu. Można go przekazywać przelewem lub gotówką. Jeśli najemca przekazuje wynagrodzenie za wynajem w formie gotówkowej, powinien zadbać, by wynajmujący pokwitował odbiór gotówki. 

Jeśli natomiast chodzi o opłaty za media, trzeba określić, czy wynajmujący będzie pobierał kwotę należną za zużycie mediów od najemcy razem z czynszem, czy też lokator będzie samodzielnie opłacał rachunki. W tym drugim przypadku najemca powinien przechowywać i przedstawiać wynajmującemu potwierdzenia płatności. Natomiast właściciel lokalu ma obowiązek przedstawić rachunki lokatorowi wraz z bieżącym zużyciem, z którego wynika wysokość opłat.

Umowa najmu – jak naliczać odsetki za brak płatności?

W umowie najmu lokalu mieszkalnego dobrze jest ustalić wysokość i sposób naliczania odsetek za brak płatności w terminie. Odsetki nalicza się za opóźnienia zarówno w płatności czynszu, jak i wszelkich opłat dodatkowych związanych z eksploatacją lokalu.

Najcześciej ustala się, że za opóźnienia przysługują wynajmującemu odsetki maksymalne, rozumiane jako dwukrotność odsetek ustawowych. Ponadto ustala się także koszt każdorazowego wezwania do zapłaty. Jego wysokość nie jest określona w przepisach, jednak z orzecznictwa wynika, że średnio wynosi on ok. 50 zł. Nie warto sztucznie zawyżać tej kwoty, gdyż w przypadku ewentualnego sporu sądowego, konieczne będzie jej szczegółowe uzasadnienie.

Zakłada się również najczęściej, że kolejne wpłaty najemcy pokrywają w pierwszej kolejności odsetki i zaległości.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – dodatkowe opłaty za media

Wszelkie dodatkowe opłaty za media pokrywa najemca. Jako, że ich wysokość zależy od zużycia, rozliczenie odbywa się na podstawie rachunków lub faktur. Wynajmujący jest zobowiązany przedstawić najemcy ich oryginały lub kopie.

W umowie należy określić, jakie media będą rozliczane na podstawie rachunków. Strony powinny również wskazać, czy rachunki będą regulowane przez najemcę, czy za pośrednictwem właściciela lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – miejsce garażowe i piwnica

Jeśli do mieszkania należy piwnica lub miejsce garażowe, trzeba określić zasady ich użytkowania. Zdarza się, że wynajmujący nie chce udostępniać piwnicy, ponieważ przechowuje w niej swoje przedmioty. 

W przypadku, gdy najemca ma prawo do korzystania z piwnicy lub miejsca garażowego, musi liczyć się dodatkowymi opłatami. Ich wysokość oraz zasady użytkowania tych przestrzeni należy szczegółowo opisać w umowie najmu. Oczywiście taką opłatę można wliczyć w czynsz. 

Drugim rozwiązaniem jest sporządzenie odrębnego zapisu z wyszczególnieniem kwoty za użytkowanie piwnicy lub miejsca garażowego, powierzchni użytkowej piwnicy. Dodatkowo należy podać informację, czy jest to powierzchnia współdzielona, czy też należy do lokalu mieszkalnego.

Umowa najmu – ulepszenie lokalu mieszkalnego przez najemcę

Zgodnie z prawem najemca może ulepszać i remontować wynajmowany lokal. Przy czym przez remont rozumie się działania polegające na odnowieniu elementów mieszkania, które nie wpływają na podniesienie jego wartości. Natomiast ulepszenie lokalu mieszkalnego to zamontowanie rozwiązań lub urządzeń podnoszących jego ogólną wartość, jak np. montaż klimatyzacji, czy wymiana starych okien na nowe, wyposażone w nowoczesne rozwiązania.

Jednak jako, że lokal nie należy do niego, konieczne jest uzyskanie zgody właściciela. W przeciwnym razie wynajmujący może uznać wprowadzone ulepszenia za nielegalne. W tej sytuacji lokator może spotkać się z odmową zwrotu kosztów. Ponadto właściciel mieszkania ma prawo zażądać przywrócenia go, do stanu sprzed remontu.

W związku z tym należy uzyskać zgodę, najlepiej pisemną, zawieraną w formie porozumienia lub aneksu. Należy w niej określić zarówno zakres prac, jak i ich koszt. Zwrot środków może odbyć się w formie gotówkowej lub przelewem. Poniesione przez najemcę koszty mogą także zostać rozliczone jako czynsz za jeden lub kilka miesięcy.

Umowa najmu – jak wynajmujący może się zabezpieczyć?

Wynajmujący może się zabezpieczyć poprzez zawarcie tzw. umowy najmu okazjonalnego. Wymaga ona nieco więcej formalności, niż zwykła umowa najmu. Jednako pozwala na dużo szybsze i łatwiejsze pozbycie się nieuczciwego lokatora.

Zawierając umowę najmu okazjonalnego należy dołączyć do niej:

 • oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu egzekucyjnym, które otrzyma po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy,
 • adres mieszkania, w którym lokator zamieszka po wykonaniu egzekucji obowiązku opuszczenia lokalu,
 • oświadczenie osoby będącej właścicielem mieszkania ze zgodą na zamieszkanie w tym lokalu po zakończeniu umowy najmu.

Należy pamiętać, że umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas określony. Nieprzekraczający 10 lat. Ponadto fakt zawarcia takiej umowy należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. 

Niespełnienie przynajmniej jednego z powyższych warunków spowoduje, że w świetle prawa umowa będzie traktowana jak zwykła umowa najmu. 

Warunki umowy najmu okazjonalnego wyłączają prawa lokatorów i pozwalają właścicielowi na rozpoczęcie procesu egzekucyjnego właściwie od razu po zakończeniu umowy. Nie trzeba ani rozpoczynać procesu sądowego, ani czekać na przydzielenie lokalu zastępczego przez gminę.

Umowa najmu – jak ustalić warunki wypowiedzenia umowy najmu?

Warunki wypowiedzenia umowy najmu najlepiej wyszczególnić w treści umowy. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem listu poleconego. Trzeba pamiętać, że aby wypowiedzenie było wiążące, musi posiadać status pisma doręczonego.

Jeżeli strony nie ustalą terminu wypowiedzenia umowy inaczej, kwestia ta jest regulowana przez przepisy Kodeksu Cywilnego. W zależności od tego, co jaki okres pobierany jest czynsz wypowiedzenie należy dostarczyć:

 • na koniec kwartału kalendarzowego poprzedzającego okres wypowiedzenia, jeśli czynsz płatny jest w okresach dłuższych niż miesiąc,
 • na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli opłata za mieszkanie pobierana jest co miesiąc,
 • na 3 dni wcześniej, w przypadku, gdy czynsz jest płatny w odstępach krótszych niż miesiąc,
 • na 1 dzień wcześniej, jeżeli czynsz jest płacony codziennie.

Umowa najmu – jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy jest istotnym elementem umowy, zabezpieczającym interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy. W dokumencie należy dokładnie opisać stan wynajmowanej nieruchomości wraz z jej wyposażeniem. 

Dzięki temu najemca nie będzie narażony na obciążenie kosztami usterek, za które nie jest odpowiedzialny. Natomiast wynajmujący, może łatwo zweryfikować, czy zauważone podczas zdania lokalu nieprawidłowości, istniały w momencie oddawania mieszkania pod opiekę lokatora.

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać:

 1. Dane osobowe i teleadresowe stron.
 2. Dokładny adres wynajmowanego lokalu.
 3. Wyposażenie mieszkania wraz ze szczegółowym opisem jego stanu, w szczególności:
  1. numery i stany liczników wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej,
  2. stan instalacji elektrycznej (w tym ilość i rozkład gniazdek), gazowej, wodno-kanalizacyjnej, grzewczej oraz systemu wentylacyjnego,
  3. metraż mieszkania oraz poszczególnych pokoi,
  4. opis stanu ścian (rodzaj wykończenia, ślady użytkowania itd.),
  5. stan i rodzaj podłóg,
  6. ilość, rodzaj i stan mebli, sprzętu RTV i AGD oraz wszystkich urządzeń dodatkowych,
  7. liczbę i rodzaj przekazanych kluczy i pilotów.
 4. Kod do domofonu, jeśli w budynku jest taka instalacja.
 5. Datę i miejsce sporządzenia protokołu.
 6. Podpisy obu stron.

Protokół sporządza się przynajmniej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Można do niego dołączyć dokumentację fotograficzną, która znacznie ułatwi rozwiązywanie ewentualnych sporów.

Protokół sporządza się zarówno przy przekazywaniu lokalu najemcy, jak i przy jego oddawaniu. Przy czym należy pamiętać, że nie każda usterka odnotowana w protokole oznacza konieczność uiszczania dodatkowych opłat przez najemcę lub utratę części kaucji. Ślady normalnego użytkowania, powstające wskutek codziennej eksploatacji, nie są podstawą do obciążenia najemcy jakimikolwiek kosztami.

Umowa najmu mieszkania – na które zapisy dodatkowe zwrócić uwagę?

W umowie najmu może znaleźć się szereg dodatkowych ustaleń między stronami. Mogą one dotyczyć np. zakazu palenia w lokalu, czy posiadania zwierząt. W umowie można także zawrzeć zasady dotyczące przeprowadzania remontów oraz określić, kto odpowiada za naprawy sprzętów będących na wyposażeniu lokalu.

Trzeba jednak pamiętać, że zawieranie w umowie najmu mieszkania niektórych zapisów jest prawnie zabronione. Dotyczy to w szczególności swobodnego decydowania o zmianie wysokości czynszu, czy sprzecznej z ustawą długości okresu wypowiedzenia umowy zarówno przez właściciela, jak i przez najemcę.

Warto także zwrócić uwagę na zapisy dodatkowe dotyczące wysokości kaucji i sposobu jej rozliczenia w przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych przez najemcę. Ważny jest też termin zwrotu wpłaconej kaucji. Powinno to nastąpić maksymalnie w ciągu miesiąca od daty opróżnienia lokalu.

Ubezpieczenie lokalu mieszkalnego na wynajem – co jest ważne

Zarówno najemca jak i wynajmujący powinni zabezpieczyć się odpowiednią polisą. Dzięki temu uchronią się przed nieprzewidzianymi wydatkami za szkody, na które w większości nie mieli wpływu.

Podstawowa polisa dla właścicieli mieszkań obejmuje mury budynku i wszystkie elementy stałe. Takie ubezpieczenie zadziała w przypadku zalania, pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo można je uzupełnić o dodatek na wypadek przepięcia, czy stłuczenia szyb.

Najemca natomiast może ubezpieczyć mienie ruchome, za które właściciel nie musi odpowiadać, nawet w przypadku kradzieży z włamaniem, czy pożaru. Ponadto lokator powinien rozważyć wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Taka polisa pozwoli pokryć szkody wyrządzone przez jego dzieci oraz zwierzęta.

Umowa najmu mieszkania – często zadawane pytania

Kiedy umowa najmu jest nieważna?

Umowa najmu jest nieważna gdy jest sprzeczna z prawem lub ma na celu jego obejście. Taką umowę można także podważyć, w przypadku gdy jej zapisy są sprzeczne z zasadami życia społecznego (art. 58, par. 1 Kodeksu Cywilnego).

Czy zapis o kaucji w umowie najmu mieszkania jest obowiązkowy?

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, kaucja nie jest konieczna do zawarcia umowy najmu. To, czy zostanie pobrana zależy wyłącznie od właściciela lokalu. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli wynajmujący pobiera kaucję, musi napisać o tym w umowie i wskazać sposób i termin jej rozliczenia.

O co pytać przy wynajmie mieszkania?

Oglądając mieszkanie na wynajem spytaj o akt własności mieszkania lub kopię wpisu do księgi wieczystej, co pozwoli sprawdzić właściciela i stan prawny lokum. Dodatkowo upewnij się, jaki jest stosunek wynajmującego do palenia tytoniu w mieszkaniu i posiadania zwierząt. Istotną kwestią jest także dostęp do mediów, piwnicy, czy miejsca garażowego.

Jak zabezpieczyć się przed niepłacącym lokatorem?

Podstawową formą zabezpieczenie przed niepłacącym najemcą jest kaucja, która może zostać zastąpiona przez gwarancję bankową lub ubezpieczeniową, a opcjonalnie także zastaw. Dobrym sposobem jest również umowa najmu okazjonalnego, do której dołącza się notarialne oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Jak sporządzić umowę najmu mieszkaniu dla kilku lokatorów?

W przypadku wynajmowania mieszkania kilku lokatorom można sporządzić jedną umowę najmu na wszystkich lokatorów, zawierając w niej klauzulę solidarności. Drugą możliwością jest spisanie umowy z jednym najemcą z możliwością podnajmu. Można też podpisać odrębne umowy z każdym z najemców, dzieląc odpowiedzialność za mieszkanie na części.

Jak urząd skarbowy sprawdza wynajem?

Kontrola skarbowa wynajmu odbywa się w miejscu przechowywania dokumentów w obecności wynajmującego. Urzędnicy sprawdzają terminowość składanych deklaracji i płatności podatkowych, poprawność dokumentów, poniesione koszty i wysokość przychodów oraz porównują stan faktyczny z zapisami w dokumentacji.

Jaka jest kara za niezgłoszenie wynajmu mieszkania?

Za uchylanie się od płacenia podatku od przychodu z tytułu wynajmu mieszkania grozi kara grzywny w wysokości od 301 do 60 000 zł (w roku 2022). Jeśli kwota niezapłaconego podatku przekroczy w roku 2022 wysokość 15 050 zł, mamy do czynienia z przestępstwem, za które grozi kara grzywny w wysokości 720 stawek dziennych i/lub kara pozbawienia wolności.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wynajmu mieszkania?

Osoby fizyczne rozliczające się na zasadach ogólnych i nie posiadające innych źródeł dochodu mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku. Jeśli podatnik ma inne źródło dochodu, kwotę wolną od podatku stosuje się tylko raz. Od 1.01.2023 takie rozwiązanie nie będzie możliwe, gdyż podatek od najmu będzie rozliczany tylko w formie ryczałtu.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania?

Podatek ryczałtowy w roku 2022 wynosi 8,5% przy dochodach do 100 000 zł rocznie oraz 12,5% w przypadku wyższych dochodów. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych zapłacą 17% lub 32%. Od roku 2023 rozliczenie podatku od wynajmu mieszkania będzie możliwe jedynie w formie ryczałtu

Jak ustalić wysokość czynszu najmu?

Ustalając wysokość czynszu należy wziąć pod uwagę lokalizację budynku oraz usytuowanie samego mieszkania (piętro, obecność windy w budynku itd). Duży wpływ na wysokość opłat za mieszkanie ma także jego wyposażenie i stan techniczny budynku, instalacji oraz samego mieszkania.

Jak pobierać opłaty za wynajem mieszkania?

Opłaty eksploatacyjne (rachunki za media) można pobierać rozliczać z najemcą w formie ryczałtu wliczonego w czynsz. Innym rozwiązaniem jest pobieranie od lokatora zaliczki na pokrycie rachunków i jej rozliczenie na podstawie faktycznego zużycia. Można rownież przepisać liczniki na najemcę, który sam będzie odpowiadał za uregulowanie rachunków.

Jak zgłosić wynajem mieszkania 2022?

Zwykłej umowy najmu nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Wystarczające jest złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej po zakończeniu roku (PIT-36). Natomiast umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do urzędu skarbowego przez pisemne oświadczenie wraz z kopią umowy i załączników. 

Gdzie trzeba zgłosić wynajem mieszkania?

Tylko w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego należy zgłosić go do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego. 

Czy za wynajem mieszkania można płacić gotówką?

Tak, przy czym warto zadbać, by wynajmujący sporządził i przekazał najemcy pokwitowanie odbioru gotówki z zaznaczeniem tytułu wpłaty. Warto też pamiętać, że w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami płatność gotówką jest możliwa jedynie, jeśli kwota czynszu nie przekracza 15 000 zł.

Czy wynajem mieszkania trzeba zgłosić do urzędu skarbowego 2022?

Nie. Umowa najmu mieszkania nie wymaga zgłoszenia do urzędu skarbowego, chyba, że jest to umowa najmu okazjonalnego, której zgłoszenie jest warunkiem legalności. 

Kiedy nie trzeba zgłaszać najem do urzędu skarbowego?

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem nie ma wymogu zgłaszania umowy najmu do urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest umowa najmu okazjonalnego, która należy zgłosić w ciągu 14 dni.

Czy wynajem bez umowy jest legalny?

Wynajem bez umowy jest legalny jeśli trwa mniej niż 12 miesięcy. Po tym czasie trzeba zawrzeć umowę na piśmie.

O czym pamiętać przy podpisywaniu umowy najmu?

Przy podpisywaniu umowy najmu należy pamiętać o zawarciu w niej danych stron wraz z numerem PESEL lub REGON, jeśli wynajmujący lub najemca to firma. W umowie należy koniecznie zawrzeć informację o rodzaju najmu: zwykły, okazjonalny lub instytucjonalny.

Kiedy właściciel może wyrzucić z mieszkania?

Zgodnie z prawem właściciel nie może wyrzucić lokatora. W przypadku kiedy najemca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu, wynajmujący może: wezwać lokatora do zapłaty, skierować do sądu sprawę o zapłatę czynszu, rozwiązać umowę najmu. Jeśli podjęte kroki sa bezskuteczne, właściciel ma prawo skierować do sądu sprawę o eksmisję.

Czy najemca musi pomalować mieszkanie?

Tak. Jeśli w umowie nie zapisano inaczej, obowiązkiem najemcy jest malowanie oraz naprawianie uszkodzeń tynków na ścianach i sufitach.

Cenniki

Teraz popularne