Ile kosztuje geodeta? – cena w 2023

CennikiBudowlaneIle kosztuje geodeta? - cena w 2023

Geodeta towarzyszy nam właściwie już od momentu zakupu działki, aż do samego końca budowy. Bez niego nie ma prawa stanąć żaden budynek. Jak kształtują się ceny usług geodezyjnych i co wchodzi w zakres prac geodety na różnych etapach budowy?

Za opracowanie mapy do celów projektowych zapłacimy 800-1300 zł w przypadku działki o powierzchni nie większej niż 1ha. Tyczenie budynku to koszt 500-1500 zł, a wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kosztuje 950-1050 zł. Dodatkowe usługi, jak np. podział działki budowlanej, to wydatek rzędu 2500-2800 zł.

Od czego zależy cena usług geodezyjnych?

Pierwszą kwestią, którą należy poruszyć, próbując oszacować koszty geodety, jest status prawny nieruchomości. Jeśli nasza działka ma status uregulowany, czyli prawnie wytyczone granice, wpisane do Księgi Wieczystej, to na usługach geodezyjnych zaoszczędzimy nieco już na samym początku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę jest stopień skomplikowania działki. Im bardziej zróżnicowany kształt i topografia działki, tym geodeta drożej wyceni swoją pracę. Niewątpliwie na cenę wpływa wielkość nieruchomości oraz liczba pomieszczeń, które mają w przyszłym budynku powstać. Ma to znaczenie zwłaszcza w momencie dokonywania pomiaru inwentaryzacyjnego powierzchni użytkowej. Również rodzaj budynku nie pozostaje bez znaczenia. Prace przy wielkich obiekty przemysłowych geodeta wyceni drożej. Usługi geodezyjne dla nieruchomości usytuowanych w wielkich miastach będą wyceniane drożej niż usługi związane z budową domku na wsi.

Podsumowując, na ostateczną cenę usług geodezyjnych wpływ ma:
– rodzaj nieruchomości (dom, obiekt przemysłowy),
– powierzchnia nieruchomości,
– stopień skomplikowania działki (załamań granic, spadku terenu, ograniczonej widoczności),
– liczba pomieszczeń,
– regulacja stanu prawnego nieruchomości (posiadanie Księgi Wieczystej),
– lokalizacja nieruchomości.

Ile kosztują usługi geodezyjne?

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy obejmuje: sprawdzenie i wskazanie granic działki, opracowanie mapy do celów projektowych, tyczenie budynku oraz przyłączy, przygotowanie mapy powykonawczej wraz z pomiarem przyłączy, czyli wykonanie tzw. inwentaryzacji geodezyjnej. Za sporządzenie mapy do celów projektowych zapłacimy średnio 1300-1500 zł.  Koszt wytyczenia granic budynku zaczyna się od 1000 zł w górę, przy czym średnia stawka wynosi 1300-1500 zł. Bardzo dużym wydatkiem jest opłata za podział działki. Za podział na dwie niezależne części zapłacimy 2500-2800 zł – w zależności od wielkości terenu. Nieodzownym elementem każdej budowy jest inwentaryzacja geodezyjna. Składa się ona z kilku etapów. I tak, inwentaryzacja powykonawcza będzie nas kosztowała 950-1050 zł, za inwentaryzację przyłącza zapłacimy 650-750 zł. Średnio 100 zł więcej wydamy na inwentaryzację sieci. 

Ile kosztuje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych jest niezbędna do tego, aby architekt mógł wykonać plan zagospodarowania działki. Powinna obejmować teren otaczający nieruchomość w pasie co najmniej 30 metrów oraz zawierać takie elementy, jak rzędne terenu (czyli jego wysokość nad poziomem morza) oraz rzędne sieci uzbrojenia terenu. Poza wspomnianymi, mapa powinna uwzględniać również linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, osie ulic i dróg oraz usytuowanie innych obiektów czy drzew.

Mapa do celów projektowych kosztuje 800-1300 zł w przypadku terenu o wielkości nie przekraczającej 1ha. Za każdy kolejny hektar zapłacimy średnio 500-800 zł. W tej cenie otrzymamy mapę w postaci cyfrowej oraz 3 egzemplarze w formie analogowej.

Ile zapłacimy za tyczenie budynku na działce?

Tyczenie budynku na działce to bardzo ważny etap budowy domu. Wybudowany obiekt musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki. Brak zachowania odległości od granic czy ogólnych wymiarów obiektu może skutkować poniesieniem kar niewspółmiernie wysokich do kosztów, jakie poniesiemy w związku z opłatą dla geodety. W skrajnych przypadkach może się nawet wiązać z koniecznością dokonania rozbiórki obiektu.

Za tyczenie budynku na działce zapłacimy średnio 500-1500 zł. Cena uzależniona jest od liczby osi. Po zakończeniu usługi właściciel gruntu otrzymuje szkic tyczenia oraz wpis do dziennika budowy przypieczętowany przez geodetę. 

Jaka jest cena inwentaryzacji geodezyjnej?

Inwentaryzacja geodezyjna obejmuje takie czynności jak: inwentaryzacja powykonawcza budynku, inwentaryzacja przyłącza oraz inwentaryzacja siei uzbrojenia terenu. Wykonuje się ją po zakończeniu budowy i jest obowiązkowa – regulowana jest przez prawo budowlane.

Za inwentaryzację powykonawczą (obejmującą do 4 punktów) zapłacimy 950-1050 zł, każdy kolejny punkt inwentaryzacyjny to koszt 140-160 zł. Inwentaryzacja przyłącza do 100m kosztuje 650-750 zł, z kolei na inwentaryzację sieci musimy przeznaczyć 750-850 zł. 

Ile kosztuje podział działki?

Za podział działki zapłacimy średnio 2500-2800 zł przy podziale na dwie, niezależne nieruchomości. Wydzielenie większej liczby działek oznacza oczywiście wzrost kosztów. 

Jaki jest koszt tyczenia budynku w mieście?

W przypadku budynków usytuowanych na osiedlach o ciasnej zabudowie, geodeta musi zwrócić szczególną uwagę na zachowanie odległości ścian budynków od granic. W przypadku ścian z oknami odległość ta wynosi minimum 4 metry. Ostateczny koszt tyczenia uzależniony jest od liczby osi. Za wytyczenie 4 osi budynku zapłacimy 800-1200 zł. Cena za każdą kolejną oś wynosi to ok. 100-150 zł.

Cenniki

Teraz popularne